Lead Specialist Advisor: Hydrogeology

This job has been Expired

Lead Specialist Advisor: Hydrogeology

 • Post Date:5th June 2019
 • Views 137
0 Applications
 • Offered Salary £30,000 +
  Salary £36,687 – £41,344
Job Description

Lead Specialist Advisor: Hydrogeology

 

 • Location: Flexible
 • Grade & Salary: 7 – £36,687 – £41,344
 • Post Number: 201477 + 201476
 • Contract Type: Permanent
 • Work Pattern: 37 hours a week
 • Application Closing Date: 12 p.m 01/07/2019
 • Interview to take place on and where: TBC

 

Job Purpose

As a lead senior advisor in hydrogeology you’ll be expected to:

 • Provide technical advice on planning applications for new developments, including assessment of site investigation reports, risk assessments, remediation statements and remediation verification reports
 • Assess permit applications which pose a risk to groundwater
 • Manage groundwater resources, including assessing abstraction licence applications and their supporting hydrogeological impact assessments
 • Assess hydrogeological risk assessments for landfills, ensuring these sites comply with their permits
 • Advise our environment management teams on instances of pollution to land and groundwater and support enforcement action where required
 • Work with others to protect groundwater dependent ecosystems (wetlands)
 • Develop and manage projects to improve our understanding of groundwater and land contamination issues in Wales
 • Develop and provide advice on policy and guidance for compliance with EU Directives & domestic legislation.
 • Advise the Welsh Government on developing legislation and guidance and provide support to relevant EU, UK and Wales Working Groups.

 

Qualifications and Skills

 • Post graduate degree level qualification in hydrogeology or equivalent
 • Substantial experience as a hydrogeologist within consultancy or as a regulator
 • Membership of a relevant professional body, and preferably holding Chartered status
 • Awareness of the relevant legislation covering water resources, water quality and land contamination
 • A full UK valid driving licence.

For more information on the role, how to apply and to see the benefits Natural Resources Wales offers its employees please visit our website.

: https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/201476-lead-specialist-advisor-hydrogeology/?lang=en

 

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Hydroddaeareg

 

 • Lleoliad: Hyblyg
 • Gradd & Chyflog: 7 – £36,687 – £41,344
 • Rhif y swydd: 201477 + 201476
 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos
 • Dyddiad Cau: 12:00 y.p 01/07/2019
 • Cyfweliad i’w gynnal ar \ ble: TBC

 

Diben Y Swydd

Fel uwch-gynghorydd arweiniol mewn hydroddaeareg, bydd disgwyl i chi wneud y canlynol:

 • Darparu cyngor technegol ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, gan gynnwys asesu adroddiadau archwilio safleoedd, asesiadau risg, datganiadau adfer ac adroddiadau cadarnhau adfer
 • Asesu ceisiadau am drwyddedau sy’n peri risg i ddŵr daear
 • Rheoli adnoddau dŵr daear, gan gynnwys asesu ceisiadau am drwydded tynnu dŵr a’u hasesiadau effaith hydroddaearegol ategol
 • Asesu asesiadau risg hydroddaearegol ar gyfer safleoedd tirlenwi gan sicrhau bod y safleoedd hyn yn cydymffurfio â’u trwyddedau
 • Cynghori ein timau rheoli amgylcheddol ar achosion llygredd ar dir a dŵr daear a chefnogi camau gorfodi lle bo angen
 • Gweithio gydag eraill i warchod ecosystemau sy’n ddibynnol ar ddŵr daear (gwlyptiroedd)
 • Datblygu a rheoli prosiectau er mwyn gwella ein dealltwriaeth o ddŵr daear a materion tir halogedig yng Nghymru
 • Datblygu a darparu cyngor ar bolisi a chanllawiau er mwyn cydymffurfio â Chyfarwyddebau’r UE a deddfwriaeth ddomestig
 • Cynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygu deddfwriaeth a chanllawiau a darparu cymorth i weithgorau perthnasol yr UE, y DU a Chymru.

 

Cymwysterau a Sgiliau

 • Cymhwyster ar lefel gradd mewn hydroddaeareg neu gyfwerth
 • Profiad sylweddol o hydroddaeareg o fewn y diwydiant neu fel rheolydd
 • Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol, ac yn meddu ar statws siartredig yn ddelfrydol
 • Ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth berthnasol sy’n cwmpasu adnoddau dŵr, ansawdd dŵr a thir halogedig
 • Trwydded yrru lawn a dilys yn y DU.

Am ragor o wybodaeth am y swydd, sut i wneud cais ac i weld y buddiannau y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu cynnig i’w gyflogeion, ewch i’n gwefan.

: https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/201476-lead-specialist-advisor-hydrogeology/?lang=en

escort konya escort eskişehir escort izmit escort bursa escort halkalı